Новини

Перспективи за развитие на дейността на ДМСГД-Варна в дългосрочен план

Тенденции, стратегии и концепции за реорганизирането и оптимизирането на дейността на ДМСГД-Варна през 2014г. и в по-дългосрочен план.
____________________________________________________________________________
Преструктуриране, преобразуване на ДМСГД-Варна от заведение за институционална грижа, в лечебно заведение за:
- ранна интервенция
- долекуване на деца
- палиативни грижи за деца

Съществуващи услуги:
1. Институционална грижа за здрави деца в социален риск – постепенно намаляваща по обем;
2. Институционална грижа и медицинска помощ за увредени деца, увеличаваща се по обем (увеличава се броят на приетите деца с увреждане);
3. Доотглеждане и медицинска помощ за деца родени с ниско тегло (напълно и модерно обзаведено отделение за недоносени деца с 25 легла);
4. Център за ранна интервенция и медицинска рехабилитация на деца с нарушения в моториката без или с ментални нарушения (развита и въведена модерна и комплексна методология за рехабилитация:
= мануална рехабилитация
= физиотерапия
= хидротерапия
= механотерапия
= предречева и хранителна терапия
= психодиагностика и психотерапия

Оборудвани със съвременна апаратура и модерно обзаведени зали:
= рехабилитационни - 2
= зали Войта - 4
= хидрозали - 1
= механотерапия - 1
= мултисензорна - 1
= психомоторика - 2

В центъра работят 6 кинезитерапевти, 2 лекари (физиотерапевт и педиатър), 2 логопеди и 2 психолози. Те са крайно недостатъчни да поемат целия обем работа поради големия брой деца нуждаещи се от рехабилитация.

Услугата се предлага на 2 принципа:
= амбулаторно, почасово
= на стационарен принцип, с майка придружител (има обзаведени стаи за настаняване на детето с майката, когато са от регион извън Варна)
Работим с деца от Варна и региона: Шумен, Разград, Добрич, Силистра, Русе, Сливен и др. градове.

5. Дневен център за деца с двигателни нарушения с или без психични увреждания.

Осигурена е дневна грижа от 8 ч. до 14 ч. включваща общи грижи и медицинска рехабилитация за деца отглеждани в семейна среда. Децата ползват специализиран транспорт до центъра и обратно.
Дневният център е разкрит и оборудван от Европейски проект по Програма ФАР.

6. Център за социална рехабилитация и интеграция на деца

В центъра се настаняват деца, на които предстои реинтеграция в биологичното семейство. Създадени са условия идентични със семейната среда, възможност биологичните родители да посещават и престояват с детето пред деня, с цел да се възстанови връзката между тях. Работи се по интензивната социализация на децата, за да бъде по-успешно реинтегрирането в семейството.
Центърът е разкрит по Европейски проект по Програма „Развитие на човешките ресурси”.

7. Сформирана е група от 15 деца с минимални медицински проблеми, отглеждани в семейна среда.

Осигурява се дневна грижа, включваща общи грижи и медицинска помощ. В групата има деца с Епилепсия, Хидроцефалия, Нанизъм, често боледуващи с алергия, астма и др.
В първите години на дете с медицински проблем родителите са по-спокойни, когато детето им има постоянно медицинско наблюдеание в детското заведение.

Намерения за разкриване на нови услуги:

= Център заместваща грижа.
Среда, в която може по всяко време за различен срок да бъде прието дете с увреждане, отглеждано в семейна среда. В семейства с увредено дете при болест, пътуване или други форсмажорни обстоятелства, центърът може да поеме общите и медицинските грижи за детето.

= Кризисен център за спешно настаняване на деца от 0 до 3 год. Услугата е за деца изпаднали в остър медико-социален риск. Става въпрос за краткосрочно настаняване от часове до 30 дни най-много.

= Отделение за палиативни грижи и долекуване на деца. Рековалесцентни, постоперативни, тежки хроници, кислородо-зависими, терминални деца и др.

След изтичане на клиничната пътека, много деца не могат да се обгрижват в домашни условия. Детското здравеопазване и състоянието на държавата към момента не предлага друго решение на тези казуси.

д-р Стефка Джанкова
ДИРЕКТОР на ДМСГД-Варна


02 Юни 2014 г.