Дневен център

Структура

Дневният център предоставя услуги за 12 деца от общността “Рискови групи”, под формата на целодневна грижа. Децата от семействата се транспортират от домовете им до Дневния център и обратно, като за целта са наети 2 коли. Дневният център разполага с дневна, столова, две спални, лекарски кабинет, манипулационна, психологически, логопедични и педагогически кабинет, зала за кинезитерапия, мултисензорна стая, зала по психомоторика и други помощни помещения.

Предоставените услуги и дейности са следните:

• Медицински дейности включващи:
-Лечебно-диагностична дейност
-Рехабилитационна и кинезитерапевтична дейност
-Физиотерапия

• Немедицински дейности:
- Психологическа -психодиагностика и психотерапия; релационна психомоторика; сензорна стимулация
- Логопедична - говорна диагностика и терапия; хранителна терапия
- Педагогическа
- Социална дейност

• транспорт на децата до Дома и обратно
• общи грижи
• обучение на родители на деца със специални нужди

Дейностите в центъра се осъществяват от мултидисциплинарния екип, включващ – педиатър, медицинска сестра, психолог, логопед, педагог и соц. работник. Всички специалисти са преминали едномесечни квалификационни курсове в Болница за лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа “Св. София”- гр. София, под ръководството на доц. Чавдаров. С децата с нарушение в зрението /незрящи или слабо зрящи/ се занимава квалифициран тифлопедагог.
При приемане всеки специалист изготвя първоначален диагностичен статус, определя методите на работа и индивидуален план на детето, който се обсъжда и приема на заседанията от мултидисциплинарния екип. Провежда се разговор с родителите за информирането им за методите на работа и организацията в Дневния център.
Специалистите работят с децата индивидуално и групово, като приоритет има индивидуалният подход. Той е изцяло съобразен със специфичните потребности и възможности на конкретното дете. Дневният център дава възможност на децата да се възползват пълноценно от прилаганите услуги и от друга страна позволява на родителите да подобрят качеството си на живот. В този смисъл Дневният център е вид превенция на изоставянето.

Децата, нуждаещи се от почасова амбулаторна грижа, получават същата услуга в курсове по 10 дни - ежемесечно.

Критерии за подбор на деца, ползващи услугата дневна грижа:

1. Възраст 0-7 години.
2. Заболявания на опорно-двигателния апарат от периферен и централен тип, с или без психически затруднения.
3. Да са жители на регион Варна.
4. Да се нуждаят от комплексна рехабилитационна програма.


Права и задължения на родителите на деца, ползващи услугите на Дневния център:

1. Родителите имат право на информация за подготвения индивидуален проект на детето, предвидените физиотерапевтични процедури, рехабилитационни мероприятия, психотерапия, занимания с логопед и педагог.
2. Родителите имат право на информация за възникнали здравни проблеми по време на дневния престой на детето.
3. Имат право на срещи и разговори с екипа.
4. Родителите са длъжни да предоставят необходимите за деня дрехи, памперси и медикаменти.
5. Родителите са длъжни да уведомят ръководителя на Дневния център за отсъствието на детето.
6. След отсъствието се съобщава предварително за възобновяване на посещенията и се носи бележка от личния лекар за липса на контакт с ОЗБ.
7. Родителите са длъжни да се съобразяват с дневния режим, с организацията на терапевтичната и рехабилитационна дейност и утвърдените практики за осъществяването й.
8. Родителите са длъжни да съдействат за осъществяване на консулти с други специалисти при необходимост.
9. При напускане на Дневния център не се разрешава изнасяне на инвентар и играчки.
Дневен център за рехабилитация на деца с двигателни увреждания и психически затруднения.