Дейности

Немедицински

1. Общи грижи за децата, като са осигурени всички условия за нормалното им физическо и психично развитие:
• Много добри условия на живот;
• Рационално хранене;
• Организирана социализация (посещават детска ясла, детска градина, детски мероприятия и др.).

2. Социална работа:
В ДМСГД – Варна работят двама социални работници. Основна дейност:
• Превенция на изоставянето на деца в институция.
• Работа по деинституционализацията на децата.
• Работа с родителите на децата, настанени за временно отглеждане в ДМСГД.
• В помощ на осиновителите преди изписване на децата.
• Участие в мултидисциплинарните екипи.
• Изготвяне на досие и поддържане на документацията на всяко дете.
• Оформяне на документацията, подготовка на децата за домашна отпуска.
• Организиране на свиждания в определените дни:
- на биологичните родители с децата, настанени за временно отглеждане;
- на осиновителите с показаните им деца;
- на приемните родители с подходящите за приемна грижа деца.
• Поддържане на кореспонденция с Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, дирекции „Социално подпомагане”, отделите за закрила на детето, Регионалната дирекция "Социално подпомагане", Службите по гражданско състояние в Община Варна и по кметства, полицейските управления на територията на област Варна и др.
• Оформяне на документация при реинтеграция на децата в домашна среда и консултиране на родителите.

3. Педагогически дейности:
В ДМСГД работят 5 -има педагози, които планират, организират и провеждат групова и индивидуална учебно-възпитателна дейност. Изготвят индивидуален педагогически проект на всяко дете и периодично отчитат нервно-психическото му развитие. Обособяват пространства за насърчаване на дейности и интереси за:
• Сюжетно-ролеви игри;
• Музикална дейност;
• Физическо възпитание;
• Говорни и комуникативни умения;
• Манипулативна дейност.

Осигуряват условия за оптимално приспособяване и социализация на децата, чрез:
• Посещение на деца в масова детска ясла и градина;
• Периодични посещения на куклен театър, делфинариум, зоокът, аквариум и др.;
• Наблюдение на ЖП гара, Морска гара, Аерогара, Пожарна;
• Посещение на детски сладкарници и кътове;
• Екскурзии до Прабългарското селище, Аладжа манастир, Ботаническата градина, Морската градина и др.

Педагозите съставят и съблюдават за изпълнението на дневния режим. Осигуряват условия за физическото развитие на децата, чрез:
• Сеанси по психомоторикам
• Свободни игри;
• Открит басейн.

Организират закалителните мероприятия на децата, чрез:
• Въздушни, водни, слънчеви и морски бани, разходки, сън на открито, утринна гимнастика, босо ходене и др.

Инициират изграждането на здравни, хигиенни, културни, физиологични и умения за самообслужване.
Организират и провеждат национални, религиозни, сезонни и лични празници на децата.

4. Психологически дейности:

Психодиагностика и консултиране:
• Психодиагностика на деца със специални нужди;
• Консултиране и “придружаване” на родители на деца със специални нужди;
• Консултиране по проблемите на осиновяването.

Психотерапевтична работа:

1. Индивидуалната психотерапевтична работа е свързана с конкретните потребности по развитието на всяко едно дете. Тук се спазват основните принципи на :
• “Пробата и грешката”;
• “От лесното към трудното”;
• “От приятното към полезното”.

По своята същност, методът представлява “режисирана” игра, в която всяко дете има възможност да открие различните количествени и качествени параметри на заобикалящата го действителност. Това са поредица от дейности по когнитивна стимулация, до които здравото дете достига, следвайки естествената си динамика на развитие. При децата с някакъв вид нарушение на развитието този път е нарушен. При тях се затруднява процесът на опознаване и овладяване на заобикалящата ги действителност. Това е терапевтичен метод на работа, при който децата имат възможност да открият основните закони, движещи нашия свят.

2. Релационната психомоторика е друг метод за терапевтична работа, който може да се прилага под групова или индивидуална форма, в специална зала по психомоторика. Тези сеанси подпомагат децата в тяхната спонтанна двигателна активност, като целите са:
• Откриването на собственото тяло и способността свързана с движението;
• Откриване на другите и заобикалящата среда.

Залата по психомоторика е място, в което детето следва единствено своето спонтанно желание. Целта е да открие и изпита удоволствие от връзката си с обекта. Всички дейности са подчинени на естествения ритъм на детето и неговите потенциални възможности.
В психомоториката всяко дете открива възможност да разреши своите затруднения и да затвърди своите компетентности.

3. Сензорната стимулация се провежда в специално оборудвана мултисензорна зала. Основната й задача е да послужи за релаксация и стимулация едновременно. Сензорната стая е изчистена от стресови фактори и ситуации - търси се най-удобната поза за тялото на детето, като за тази цел леглото е водно. В стаята се редуцират различните шумове, звуци и светлини, като не се допуска тяхното наслагване или хаотичност.
На фона на релаксираща музика и отпускащи аромати се въздейства на всички сетива, което я прави успешен терапевтичен метод при почти всички нарушения на развитието:
• При децата с детска церебрална парализа, сензорните системи се “учат” да регистрират стимулациите, да ги разпознават и класифицират.
• При децата със зрителни или слухови проблеми, стимулацията има за цел да развива усещанията, свързани с незасегнатите сетива, като по този начин благоприятства създаването на компенсаторни механизми.
• При децата с умствена изостаналост- сензорните въздействия им помагат в процеса на интеграция на информацията, идваща отвън в цялостен образ.
• При децата със сензорно интегративна дисфункция /СИД/ - се развиват качествата на различните възприятия - зрителни, тактилни, слухови, обонятелни и проприоцептивни.

Основна цел на терапията е да създаде положителна атмосфера на безопасност и сигурност. Терапевтът окуражава свободния избор на всяко дете, начина му на реакция и стремежа да извлече максимално удоволствие от занятието.


5. Логопедични дейности:
• Логопедична диагностика и терапия;
• Предречева рехабилитация: оро-фациален масаж и хранителна терапия;
• Езиково - говорни и комуникативни нарушения.

6. Работа с родители:
Консултации със специалисти (лекари, психолози, социални работници и др.) и обучение на родители на деца със специални нужди.