Център за ранна интервенция и рехабилитация

В центърът за ранна интервенция и медицинска рехабилитация се извършва диагностика и ранна интервенция на високо рисковите деца, както и комплексна рехабилитация на деца с церебрална парализа и други невро-мускулни и ортопедични заболявания, психични отклонения и логопедични проблеми.

Структура

1. Специализирани кабинети и зали:
- Медицински кабинети – педиатър, физиотерапевт
- Немедицински кабинети – логопеди, психолози, педагози
- Монтесори кабинет
- Библиотека на играчките
- Мултисензорна зала
- Зали релационна психомоторика
- Зали Войта
- Зала фийтбек
- Зала за хидротерапия.

Модерно оборудвани според предназначението си.

2. Специалисти:
За децата се грижат високо квалифицирани, опитни специалисти:
- кинезитерапевти и рехабилитатори, прилагащи Войта и Бобат терапия
- монтесори терапевти
- логопеди, дефектолози
- психолози
- ерготерапевт
- специални педагози.

Всички са преминали обучителни курсове в СБДПЛРДЦП „Света София”-ЕООД при доц. д-р Иван Чавдаров, както и други тесни специализации на водещи наши и чужди специалисти.
Екипът следи непрекъснато новостите в комплексната рехабилитация и е амбициран да ги внедрява.

Центърът за ранна интервенция и рехабилитация прилага в своята дейност:
1. Национален консенсус за диагностика, лечение и профилактика на невро мускулните заболявания.
2. Консенсусна диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа.
3. Алгоритъм за диагностика, моторна оценка и комплексна рехабилитация при родово травматична увреда на раменния сплит.
4. Алгоритъм – преформиране физикални фактори.
В основата на целия диагностично-терапевтичен и рехабилитационен процес стои мултидисциплинарният подход на работа с всяко дете.

3. Мултидисицплинарен екип:
Състои се от педиатър, физиотерапевт, кинезитерапевт, рехабилитатор, психолог, логопед, педагог, социален работник, медицинска сестра.
Всеки специалист, обследвайки детето, получава информация за неговите възможности. На тази база екипът определя индивидуалния план на комплексната медико-психопедагогическа рехабилитация съобразно календарната и психомоторната възраст. Набелязва близките и далечните цели на моторното, говорното и психическото развитие на детето, след което запознава родителите с единното си становище.
В началото на всеки рехабилитационен курс екипът актуализира индивидуалния план за комплексната рехабилитация съобразно постигнатите цели.
Работейки с детето, специалистите подкрепят неговото семейство: консултират родителите и ги обучават да прилагат методите на рехабилитация в домашна обстановка, като „на ко- терапевти”.