Център за ранна интервенция и рехабилитация

В центърът за ранна интервенция и медицинска рехабилитация се извършва диагностика и ранна интервенция на високо рисковите деца, както и комплексна рехабилитация на деца с церебрална парализа и други невро-мускулни и ортопедични заболявания, психични отклонения и логопедични проблеми.

Немедицинска рехабилитация

Немедицинската рехабилитация включва психологична, логопедична и педагогическа диагностика, терапия и рехабилитация. Подготовка на децата за социална реализация и интеграция, както и предучилищна подготовка.
1. Психологична рехабилитация включва:
Психологично консултиране
Това е важен момент за добри резултати при деца с проблематики в нервно-психическотоазвитие. Набляга се върху краткосрочни текущи процеси, здравословното психомоторно развитие и вземане на решения, появили се в момента на психо-консултативния процес, като чрез подкрепата и съпровождането на родител – дете се достига до адекватни и ползотворни постижения.
Психодиагностиката включва:
- груба и фина моторика
- поведенчески актове
- комуникативни умения
- когнитивни процеси
- автономност
Зала по психомоторика
Психомоторната практика е уникален терапевтичен метод (групов или индивидуален), който поддържа връзката между тяло и дух, въображаемо и реално, пространство и време като развива възможностите за реализация и общуване с обкръжението.
Мултисензорна зала
Мултисензорната зала е предназначена за деца с обострена нервна система, родени с ниско тегло (недоносени), хиперактивни и с други затруднения на психика, ум и тяло. Насочеността на работа се изразява в релаксиращи процедури обогатяващи сензорните усещания и емоционалния свят. Въздействията върху децата са изключително полезни, опознавайки собствения си Аз – образ, душа и възприятие.
Като част от сензорно-интегративната терапия мултисензорната зала има за цел:
- Да предизвика сетивата – зрителни, обонятелни, слухови, тактилни, проприорецептори
- Насочва вниманието към схемата на тялото
- Способства за по-ефективното възприемане на сложната сетивна информация
- Детето става дейно, ценящо играта
- Подобрява двигателните си възможности, изпълнявайки конкретна задача
- Стимулира и повишава опита си
- Провокира интерес, подобрява концентрацията
- Дава възможност да се изгради връзка с друг, която да се развива по специфичен начин.

2. Логопедична дейност
Чрез ранната логопедична интервенция се предоставят възможности за компенсиране на комуникативните способности или свеждането им до граници, близки до нормата за календарната възраст, както и за превенция по отношение на езиково-говорното развитие на децата.
Изследването на логопедите започва още в кърмаческа възраст, когато се формират вокализацията, вербалната продукция и комуникативните сигнали, тясно свързани с ранните рефлекторни хранителни механизми и тяхното създаване.
Логопедът изследва кърмачета, извършвайки диагностика на орално-фациалните моторни модели, осъществяващи храненето и първичната гласова експресия.
Индикации за ранна логопедична терапия са:
- липса или късна поява на сукателен и/или гълтателен рефлекс
- нарушен обем и динамика на движения на орално-фациалната мускулатура
- нарушен контрол и координация на дишане – сукане – гълтане, дъвкане и гълтане
- неправилна и неефективна обработка на храната в устата
- липса на дъвкане и/или заместването му с видоизменени сукателни или смукателни движения
- дисфагия
- липса или труден и неефективен контрол на саливацията след израстването на зъбите, липса на волево преглъщане.
- Нарушение на дишането, вокализацията и озвучаване на издишната струя
- Хипо или свръхсензитивност в лицевата и оралната област
- Неправилна и/или невъзможна артикулация на повече групи звукове (за деца над 2 г.)
Описаните по-горе нарушения се срещат най-често при деца с абнормен неонатален период, неврологични дефицити през първата година, генетични или краниофациални аномалии, ранни белези за сензорно-интергративна дезинтеграция и/или аутистичен спектър.
При деца с церебрална парализа симптомите стават видими към края на първата година. Поради необратимостта на пораженията интервенциите са насочени към стимулиране на компенсаторните механизми и специализирани терапевтични техники (хранителна терапия, оро-фациална терапия, артикулационно-фонологично третиране и комуникативно въздействие, сензорно-моторно въздействие).
При деца с краниофациални аномалии и др. малформации – хранителната терапия и въздействия в оралните механизми са препоръчителни във всички случаи.

Логопедични терапевтични стратегии:
- орална-сензомоторна терапия – прилага се в неонаталния период. Въздейства се върху оралните структури. Повлиява сенсибилитета на лицевите зони, периферен артикулационен апарат и език, мускулния тонус, оралния праксис, контрол на саливация и активното преглъщане.
Прилагат се мануален масаж на лицевите зони – повишава мускулния тонус на мимическата и дъвкателната мускулатура, лицевата експресия, стимулиране рецепторния апарат.
- вибрационни стимулации – вибрации с определена честота се въздействат върху мускулния тонус и сензорната интеграция на оралната и фациална мускулатура, подобрява трофиката, лицевата експресия, артикулирането на съгласни звукове. Стимулациите се прилагат външно на лицеви точки и зони и интраорално.
- Хранителна терапия – прилага се от неонаталния период. Оптимизиране на хранителните механизми, коригиране на неправилни модели на сукане, гълтане и дъвкане и създаване на умения за манипулиране с храната. Възможност за приемане на твърди и течни храни – демо хранене от 0-1 год.
- Демо – хранене след 1 год.възраст
- Моторно артикулаторно – фонационно третиране - прилага се в момента на възникване на активна речева дейност. Третиране на дихателния обем и контрол (дихателни упражнения, подходящи при „Логоневроза”) , артикулационни пози и тяхното превключване (Артикулационни нарушения на развитието след 3 год.възраст, „Дислалия”, „Дизартрия”)
- Комуникативно въздействие – вербално и невербално развитие и умения (при генерализирани разстройства на развитието.
Ранното диагностициране и терапевтични интервенции могат съществено да подобрят не само орално-двигателните умения, но и предвербалния период и езиково-говорно развитие.

3. Специални педагози
Монтесори терапията се основава на принципите и практиката на класическата Монтесори педагогика. Основният принцип е „Помогни ми, сам да го направя”. Елементи на метода Монтесори са:
- специално подготвена заобикаляща среда
- дидактически материали.

Основен „инструмент” в работата са специално разработените „Монтесори – материали” – ключ към опознаване на света. Той се явява еталон, който в последствие детето пренася в заобикалящия го свят.
Монтесори терапията може да помогне на деца с проблеми в двигателното развитие, с нарушения в познавателната сфера, с обучителни трудности, с поведенчески проблеми, сензорни дефицити или проблеми в развитието.

Сензорна интеграция
Сензорната интеграция е неврологичен процес, който подрежда усещанията за самото тяло и средата, позволявайки организирането на поведението и овладяването на тялото в движенията и рутинните дейности. Чрез игротерапията детето натрупва сетивна информация, която му помага да взаимодейства и да учи от заобикалящата среда. Да организира, тълкува и отговаря по адекватен начин. Специалният педагог подпомага функциите на когнитивната сфера, развива концентрацията, конструктивното мислене и паметта, както и дейности от ежедневието.

Библиотека на играчките
Терапевтичната среда е подготвена с дървени играчки, изработени от различни естествени материали, с ярки цветове и високи естетически и познавателни параметри, така че да бъде забавна за детето, което може да експериментира и изобретява своето желание за игра. Тук детето изявява себе си като ръководител на случващото се. Тук развива своята фина и обща моторика, говор, сензорни усещания и социално-емоционални умения.

Арттерапия
Арттерапията е метод, който позволява на детето да освободи и изрази своите мисли, чувства, желания. Отваря се пространство на несъзнаваното, като по този начин, изразявайки себе си, детето обогатява собствената си палитра от емоции, сетивност и движения.
Музикотерапия
Музиката е най-достъпното изкуство, което води до ранна емоционална отзивчивост: тонизира централната нервна система, стимулира дишането и кръвообращението. Още от ранна детска възраст се подкрепя целия психомоторен и емоционален потенциал на детето, интелекта и чувствителността му.
Използва се за промяна на социалното поведение на деца с интелектуален и двигателен дефицит. Тя е стимулираща и подкрепяща нуждите на малкото бебе и дете в развитието му.


4. Социална рехабилитация
Специалист социални дейности осъществява контакт с родителите и децата. Запознава ги с предоставяната услуга, договорните отношения и др. специфични строго индивидуални за детето дейности. Изготвя необходимата документация, която се актуализира и съгласува с родителите. През времето на престоя на детето контактува с родителите му за изясняване на възникнали въпроси и съдейства за тяхното решаване.