Екип

Обучение и квалификация

Обучение и квалификация на специалистите по медико-социални, психологически и логопедични проблеми се провежда тематично, като са съобразени изцяло с потребностите и новите подходи при оказване грижи за децата.

Лекари :
- Квалификация и обучение по СДК.
- Участие в конференции и конгреси по педиатрия.
- Индивидуални и групови обучения по „Невро-кинезиологична диагностика и рехабилитация при кърмачетата рискови на ДЦП”, „Диференциално диагностициране на бронхообструктивния синдром” и др.

Кинезитерапевти и рехабилитатори:
- Индивидуално и групово обучение в Специализираната болница за рехабилитация на детска церебрална парализа "Света София" на доц. д-р Иван Чавдаров – София и Карин дом - Варна.
- Участие в обучение на тема: „Невро-развойна кинезитерапия при ДЦП”, „Кинезитерапия на деца с церебрална парализа”, „Диагностични и терапевтични интервенции при абнормности в развитието в ранното детство”и др.
– Индивидуални курсове по "Мануална терапия- мекотъканни мобилизации за долен и горен крайник"; "Мобилизиращи техники по Тerrie" и др.
- Въведение в Невро-развитийната терапия (NDT) и Сензорната интеграция (SI) за деца с множество специални потрености. Невро-развитийната терапия (NDT) представлява теоретична рамка, която ръководи интервенциите по ерготерапия, логотерапия и физиотерапия. Първоначално теорията се базира на работата на Карел и Берта Бобат (Методът Бобат).
- Практическо обучение по PNF (Проприоцевтивно невромускулно улеснение - ПНУ) при проблеми в походката, водено от Марсел Гжебелуш (Германия), председател на Международната PNF асоциация.
- Практически семинар на тема „Спастичност“, воден от Бенедикт Бьомер (Германия)– един от преподавателите с най-висок ранг в света в двете концепции - на PNF (Проприоцевтивно невромускулно улеснение - ПНУ) и Бобат.
Логопеди:
- Индивидуално и групово обучение за работа с деца с проблеми в Карин дом-Варна, Специализираната болница за рехабилитация на детска церебрална парализа на доц. д-р Иван Чавдаров.
- Интегрирано обучение на деца със специални нужди.
- Релационна психомоторика на деца с увреждания.
- Предречева рехабилитация- оро-фациална терапия.
- Алтернативни методи за комуникация – картини „PECS”.
- Европейски стандарти в логопедията.
- Предречево и ранно езиково-говорно развитие като модел за терапия при деца с ДЦП.

Психолози:
- Участие в обучението по Програмата „Да растеш без родители” на фондация „Лекари на света”.
- Обучение на тема: ”Детско-юношеска проблематика и позитивна психотерапия”, „Отработване на умения за комуникация с родители и деца в риск”, „Работа, оценка и интерпретация на тестове и методи за интелектулно-мнестична и конгнитивна дейност при деца” и др.
- Участие в проект „Деинституционализация”.
- Участие в обучителен проект „Подкрепа на деца с ограничена автономност”.
- Индивидуално обучение за работа с деца с ДЦП в Специализирана болница за рехабилитация на деца с церебрална парализа “Света София” – гр.София.
- Алтернативни методи за общуване с картинки и символи при деца с комуникативни проблеми- „PECS”.
- Обучителни модули по Приказкотерапия и Куклотерапия.
- Обучителна програма за работа с деца, жертви на насилие и подкрепа на техните семейства- МУ гр. София.
- Семинар на тема „Агресията сред децата. Корени на агресивното поведение”.
- Семинар на тема „Осиновеното дете – проблеми и перспективи в новата семейна единица”.
- Ежемесечни обучения в майсторско ниво по Когнитивно - поведенческа психотерапия към Българската асоциация по Когнитивно - поведенческа психотерапия.

Педагози:
- Обучение на УНИЦЕФ по Програмата на работилниците за родители "Да пораснем заедно ПЛЮС", предназначена за родителите на деца със специфични потребности, в предучилищна възраст.

Социални работници:
- Участие в конференции във връзка с настаняването и изписването от институции на деца в риск .