За ДМСГД

Мисия и цели

МИСИЯ
Утвърждаване на Дома за медико-социални грижи за деца гр.Варна, като основен доставчик на медицински дейности за деца с увреждания, хронични заболявания и рискови новородени. Осигуряване на оптимално медицинско обслужване, общи грижи и среда за достоен живот на децата.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Съгласуване качеството на медицинската дейност с най-добрите европейски практики и световни стандарти.
Ранна интервенция като превенция на детското здраве.
Поддържане на широк спектър от дейности, отговарящи на нуждите на семействата с деца с проблеми в развитието и като вид превенция на изоставянето.
Подкрепа и обучение на родителите.
Изграждане и усъвършенстване на информационна система за обезпечаване на работния и управленски процес.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
Оптимизиране и модернизиране на материално-техническата база на ДМСГД-Варна.
Осигуряване на вътрешно пространство, обзавеждане и хигиенни помещения за по-големи деца (над 8 - годишна възраст).
Продължително и продължаващо обучение на специалистите от ДМСГД-Варна.
Разширяване на Центровете за прием на деца с медицински потребности, отглеждани в семейна среда, с цел осигуряване на достъп до високоспециализирана медицинска, психо-социална, логопедична, кинезитерапевтична рехабилитации.
Сформиране на мобилни групи.
Разширяване спектъра от апаратура от ново поколение.
Разширяване екипа от специалисти.