Новини

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

  • 4/24/2020

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ДМСГД-ВАРНА
1. Съвместно със Службата по трудова медицина, е разработена оценка на
риска от въздействие на биологичен агент „Коронавирус COVID-19“ и
ограничаване на разпространението на вируса.
- Преустановен е приема на деца за рехабилитация
- Преустановени са свижданията
- Ограничен е достъпа на външни лица в сградата на заведението
- Преустановени са профилактичните прегледи и имунизации
- Филтър на персонала
- Изолирани са деца с катарални симптоми
- Проведен е извънреден инструктаж на всички служители за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19
- Преустановено е ползването на платени год. отпуски с изключение на защитените групи в т.ч. бременни жени, служители с увреждания и хронични заболявания, персонал на възраст над 60 г. и родители на деца до 8 кл.
- Изготвен е алгоритъм на дезинфекция по отделения и сектори, включващ избор на дезинфектант, кратност на дезинфекция, техника на приложение.
- Обявен е режим на лъчение на бактерицидните лампи в отделенията
- Разработен е план за действие при подозрение за заразяване с коронавирус на дете или служител.
- Организиран е път за изнасяне на отпадъците (еднократни ръкавици, маски, престилки) и периодичността на това действие.
2. Гарантиране осигуряването на медицинско оборудване:
- Закупени са бактерицидни лампи
- Допълнителни количества еднократни маски и предпазни еднократни престилки
- Увеличени са количествата еднократни ръкавици
- Осигурени са дезинфектанти за ръце и повърхности в достатъчни количества
- Работното облекло и маски се ползват перманентно, като не се изнася или внася в заведението.
- Закупени са безконтактни термометри за измерване температурата на персонала при пристигане на работа.
3. Организация на работния процес, с цел осигуряване безопасни, оптимални условия за лечение и обгрижване децата от ДМСГД-Варна:
- Забранено е допускането до работното място на служители със симптоми на вирусна инфекция.
- Забранено е явяването на работа на служители, които имат контакт с родственик, завърнал се от държави с доказал се COVID-19, за 21 дни карантинен срок.
- Осигурен е собствен транспорт на персонала на ДМСГД-Варна, с цел избягване ползването на обществен такъв /тъй като заведението е разположено в периферията на гр. Варна/.
4. Организация на непрекъснат режим на труд, в подкрепа на персонала и техните работни места:
- Организирано е дистанционно изпълнение на трудовите задължения на някои категории персонал.
- Разработен е график за работа на специализирания персонал в т.ч. психолози, логопеди, кинезитерапевти, рехабилитатори и педагози, с цел недопускане на струпване на персонал.
5. Подготвителна дейност за осигуряване на леглова база и персонал за деца, болни от COVID-19, по повод разговор-питане с кмета на Община Варна за възможностите на заведението:
- Обсъди се искането на Кмета на града с медицинския персонал на заведението
- Изграден е план за реконструкция на отделения и сектори
- Осигурени са защитни средства и облекла
- Изграден е план за работа, видове и брой персонал.