Проекти

по ФАР „Създаване на дневен център за деца от 0 до 7 г. с увреждания на опорно двигателния апарат от периферен или централен произход с или без психични затруднения”

Проект по ФАР „Създаване на дневен център за деца от 0 до 7 г. с увреждания на опорно двигателния апарат от периферен или централен произход с или без психични затруднения” по програма BG2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на МТСП.

Проектът включва следните основни дейности:
? Извършване на строително-ремонтни работи и оборудване на помещенията, предназначени за разкриване на Дневния център
? Формиране на екип от специалисти и провеждане на обучението им
? Организиране на кръгла маса по проблемите на децата и семействата в риск.
Дневният център към ДМСГД-Варна е за 12 деца от 0 до 7 г. възраст, отглеждани в семейна среда и нуждаещи се от продължителна специализирана медицинска, рехабилитационна, психологична, логопедична подкрепа и общи грижи.
Целта на Дневния център е да предостави висококвалифицирана адекватна и достатъчна по обем грижа за деца със специални нужди чрез въздействие върху техните двигателни, психични, говорни и поведенчески умения.
В центъра се приемат деца с увреждане в опорно-двигателния апарат от централен или периферен произход, с психични и говорни затруднения, деца с генетични заболявания.
Мултидисциплинарният екип, в който участват и родителите включва: педиатър, кинезитерапевт, рехабилитатор, психолог, педагог, логопед, социален работник, детегледачка.
Налице е съвременно обзавеждане, мултисензорна зала, зала за рехабилитация, зала по психомоторика, логопедичен кабинет:

Прилагат се следните терапевтични дейности и методи:
Кинезитерапия:
- лечебен масаж
- аналитична гимнастика – активна и пасивна
- стречинг
- позиционно лечение
- обучение в ходене
- Войта терапия
- Бобат терапия

Физиотерапия:
- ИМП (магнитоперапия)
- Лазер
- Електрофореза
- Електростимулации
- Термотерапия

? Говорна диагностика и терапия
? Хранителна терапия
? Предучилищна подготовка
? Психодиагностика и психотерапия
- релационна психомоторика
- сензорна стимулация

Специалисти от ДМСГД-Варна (лекар, психолог, педагог, логопед, кинезитерапевти) преминаха обучение за оказване на дневна грижа за деца с увреждания в Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа “Света София” – ЕООД.
Осигурен е ежедневен транспорт за децата, ползващи услугите на Дневния център.
Дневният център е структура на ДМСГД-Варна, който е акредитиран от МЗ с 5 звезди за 5 години 2006-2011 г.
ДМСГД- гр. Варна е внедрила и прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008. Обхват на сертификация: Медицински услуги при деца диагностика, лечение, рехабилитация; социални услуги при деца психологична помощ, логопедична помощ, педагогическа помощ, кинезитерапевтична помощ и социална услуга Дневен център за деца със специални нужди.

Дневният център е финансиран от МТСП по Програма ФАР BG2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. На стойност -135259,20 евро
Срок – от 01 декември 2008 г. до 30 ноември 2009 г.