Проекти

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Основни дейности:
Програмата цели да осигури заетост и социална интеграция на дълготрайно безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане, чрез целево разкриване на работни места в общополезни дейности за общината и държавата, предоставяне на социални услуги и дейности за подобряване условията на труд в ДМСГД-Варна.
За периода от м. февруари 2004 г. до м. януари 2005 г. бяха осигурени средства за възнаграждение на допълнителни длъжности в ДМСГД-Варна като: социални асистенти – 10 ; санитари – 10; работник поддръжка – 2; портиери – 4. Стойност – 11561 лв.
За периода от м. февруари 2007 г. до м. декември 2007 г. бяха осигурени средства за възнаграждение на допълнителни длъжности в ДМСГД-Варна като: социален асистент – 2, санитар – 1 в размер на 3 678 лв.