Проекти

Проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от Агенция за социално подпомагане (АСП) по схема „За по-добро бъдеще на децата”

Проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от Агенция за социално подпомагане (АСП) по схема „За по-добро бъдеще на децата”.
Наименование на проекта: „Създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от 0 до 3 г. при ДМСГД-Варна” с партньори – НЦСР и ФРР . Финансиран от АСП в размер на 265055,31лв. Срок: от 01.10.2009 г. до 01.10.2010 г.
Проекта включва следните основни дейности:
? Извършване на строително-ремонтни работи на помещенията
? Провеждане на 4 обучения на персонала, който ще обслужва децата в Центъра
? Провеждане на 3 обучения на персонала, който ще работи с биологичните родители на децата
? Изработване на наръчник и диск за персонала, обслужващ децата, социални работници от общността, регионални институции и НПО
? Индивидуална психологическа работа с децата, индивидуална педагогическа работа с децата
? Предоставяне на социални услуги за децата
? Организиране свободното време на децата и създаване условия за социално включване
? Работа с биологичните родители на децата

Тук чрез индивидуална работа с всяко дете от педагог, психолог, социален работник, децата в социален риск придобиват навици и умения за социален живот в семейството и обществото. Едновременно с това се работи и с биологичните им родители за повишаване на родителския им капацитет за отглеждане на дете в семейство.